Socjokreacja

Opublikowane przez: socjokreator, 9 lat temu,  1160

Aktywność procesów we współczesnym społeczeństwie osiągnęła wyjątkową intensywność jeśli chodzi o natężenie zmian charakteryzujących się niespotykanym, jak dotychczas, zakresem i powszechnością występowania. Ostatnie lata w naszym kraju charakteryzują się jedną szczególną cechą, która w takim nasileniu nie występowała chyba nigdy. Zrzeszanie i organizowanie się pod różnymi postaciami, o różnym zasięgu, celach i wokół przeróżnych idei stało się widoczne na każdym poziomie i w każdym wymiarze naszego życia społecznego.

Socjokreacja wyraża się w coraz bardziej nasilającej się obecności takich zjawisk jak dialog społeczny, partnerstwa sektorowe i międzysektorowe, decentracja władzy, inicjatywy społeczne, społeczeństwo obywatelskie, ekonomia społeczna, dialog międzykulturowy, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, powstawanie stowarzyszeń i fundacji umożliwiających realizację różnych potrzeb osób, środowisk i społeczności, aktywizacja i wzrost znaczenia samorządów, weryfikacja i próby pogłębiania rozumienia i znaczenia demokracji, poszukiwanie wzorców, rozwiązań i inspiracji w innych systemach kulturowych, zjawiska kontrkulturowe, subkulturowe czy niszowe itp. Wymieniamy tutaj tylko część zjawisk charakterystycznych dla procesu zmian społecznych tak wyraźnie zauważalnych w dzisiejszym społeczeństwie.

Bardzo ważkim problemem staje się dzisiaj przezwyciężenie panującego stereotypu myślenia i działania ludzi, sprawiającego, że łatwiej jest im formułować już istniejące tendencje zmian, niż przewidywać ich radykalną transformację lub całkowity zwrot i dopuszczenie do pojawienia się nowych zjawisk (tendencja do utrzymania status quo a potrzeba zmian). Dlatego już na etapie projektowania zmian niezbędna jest obecność ich odbiorców ponieważ większość innowacyjnych rozwiązań projektowanych przez teoretyków zmierza do wpływania na ludzi z myślą o nich, jednak rzadko wespół z nimi. Celem nie może być samozadowolenie projektantów i pomysłodawców jak to często bywa przy braku konsultacji i debat społecznych. Monopol na jedynie słuszne prawdy i rozwiązania nie przynosił jak dotąd zadowalających rezultatów. Głównym zadaniem jakichkolwiek zmian społecznych staje się kształtowanie i rozwój świadomości oraz postaw innowacyjnych jak największej liczby podmiotów ze szczególnym naciskiem położonym na naturalne prawa rozwoju człowieka i jego środowiska (autokreacja, socjokreacja, ekokreacja).

Zbiorowości ludzkie są w posiadaniu potężnych sił, które mogą zostać użyte przeciwko zmianom, których nie pragną bądź też nie widzą ich rzeczywistej wartości, za to są mocno związane ze swoim sposobem życia. W związku z powyższym bardzo istotne jest aby każdą zmianę społeczną rozpoczynać od przygotowania jednostek i społeczności do posługiwania się postawami innowacyjnymi oraz przygotować je (się) do trafnego i adekwatnego odczytywania logiki ich rozwoju. Autentyczne przemiany nie polegają na zmianie szyldu (etykiety) i dobrym samopoczuciu ekip zarządzających, lecz na gotowości do rezygnacji ze stereotypowego myślenia i działania.

Niezbędne jest uspołecznione uprzedmiotowienie decyzji co do wartości, celów, i strategii zmian, społeczne negocjowanie interesów i pilnowanie (się) ekspertów, aby byli reprezentantami i strażnikami tych co na dole i wartości kultury.

*Z. Kwieciński  Mity i interesy. U korzeni dominującego paradygmatu edukacyjnego.

Ruch i zmiana są nieodzowne lecz nie mogą opierać się już dziś na przypadkowości i nieświadomości. Muszą rozwijać się w oparciu o dogłębne wglądy i zrozumienie podstawowych, fundamentalnych faktów psychicznych i społecznych z uwzględnieniem uczuć, emocji oraz intuicji i prowadzić do jak najpełniejszego, świadomego i kreatywnego uczestnictwa w kształtowaniu społeczności (socjokreacja). Każdy człowiek i każda społeczność ponosi odpowiedzialność za całość i jest całością. Czasy dzisiejsze, jak nigdy wcześniej, wymagają otwartości i wsparcia dla Świata jako całości. Stanie się to możliwe, gdy będziemy wspierali i wysłuchiwali każdą z jego części (policentryczność).Bogdan Oś

Akademia Wspierania Rozwoju Człowieka

http://socjokreacja.orgKomentarze:

Qba / Arte UniteQba / Arte Unite 6 lat temu

Jeśli wystarczająco szybko nauczymy się współpracować w kształtowaniu nowych relacji społecznych, to mamy szansę zdążyć zatrzymać niszczycielski proces współczesnej cywilizacji...
Prawdziwy rozwój jest całkowicie podporządkowany ewolucji życia na Ziemi, ponieważ jest naturalną możliwością przetrwania każdego gatunku, dlatego jest też naturalnym kierunkiem ewolucji świadomości człowieka.